Tel. (22) 439-03-20 biuro@greeneris.com

Cloud Video Interop dla Microsoft Teams

Cloud Video Interop (CVI) to rozwiązanie firmy Microsoft Qualified przeznaczone dla innych firm, które umożliwia dołączanie do spotkań Microsoft Teams sal konferencyjnych innych firm (telepresence) i osobistych urządzeń wideo (VTC).

Dzięki Microsoft Teams można uzyskać bogatą współpracę online w ramach spotkań obejmującą udostępnianie dźwięku, wideo i treści. Można się tym cieszyć za pośrednictwem klienta desktopowego i internetowego, a także za pośrednictwem wielu urządzeń partnerskich, które integrują się natywnie z Microsoft Teams. Wielu klientów zainwestowało już jednak w urządzenia do wideokonferencji i osobistej komunikacji wideo, których modernizacja może być kosztowna. Rozwiązanie Cloud Video Interop jest łatwe w użyciu i umożliwia korzystanie z istniejących rozwiązań do czasu, aż będzie można je uaktualnić.

Dzięki Cloud Video Interop, Microsoft Teams zapewnia natywne wrażenia podczas spotkań dla wszystkich uczestników – w salach konferencyjnych lub wewnątrz klientów Teams.

Czy usługa Cloud Video Interop jest dla mnie?

Usługa Cloud Video Interop stanowi usługę pośrednią podczas przechodzenia na w pełni natywne rozwiązanie Microsoft Teams, wykorzystujące punkty końcowe Teams. Usługa ta powinna stanowić część ścieżki migracji.

Usługa Cloud Video Interop jest przeznaczona dla klientów, którzy spełniają następujące kryteria:

 • Wdrażanie dużej liczby urządzeń do sal konferencyjnych i osobistych urządzeń wideo (ponad 50 urządzeń), które nie kwalifikują się do bezpośredniej integracji z Microsoft Teams
 • są obsługiwane przez jednego z naszych partnerów Cloud Video Interop
 • chcą zachować wartość inwestycji w obecne urządzenia do sal konferencyjnych i osobiste urządzenia wideo podczas migracji do natywnego rozwiązania Microsoft Teams

Chociaż rozwiązanie Cloud Video Interop stanowi doskonałe rozwiązanie pośrednie, zachęcamy naszych klientów do zapoznania się z naszymi rodzimymi rozwiązaniami Teams Meeting, takimi jak Teams Room Systems, w perspektywie długoterminowej.

Usługa Office 365 dla władz USA i usługi innych firm

Usługa Office 365 zapewnia możliwość integracji aplikacji innych firm z witrynami SharePoint Online, Skype for Business, Teams, aplikacjami Office zawartymi w pakiecie Microsoft 365 Apps for enterprise (takimi jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook) oraz Outlook Web App. Ponadto usługa Office 365 obsługuje integrację z dostawcami usług innych firm. Te aplikacje i usługi innych firm mogą obejmować przechowywanie, przesyłanie i przetwarzanie danych klientów organizacji w systemach innych firm, które znajdują się poza infrastrukturą usługi Office 365, a zatem nie są objęte zobowiązaniami dotyczącymi zgodności i ochrony danych w ramach usługi Office 365. Zaleca się zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności i zgodności dostarczonymi przez strony trzecie podczas oceny odpowiedniego wykorzystania tych usług przez Twoją organizację.

Partnerzy certyfikowani dla Microsoft Teams

Wymienieni poniżej partnerzy dysponują rozwiązaniami wideo do współpracy z Microsoft Teams. Twoja firma może zdecydować się na współpracę z dowolną kombinacją tych partnerów w ramach swojego przedsiębiorstwa.

 • Poly – Poly RealConnect Service
 • Pexip – Pexip Infinity for Microsoft Teams
 • BlueJeans – BlueJeans Gateway for Microsoft Teams
 • Cisco – Cisco Webex Video Integration for Microsoft Teams

Omówienie usługi Cloud Video Interop

Cloud Video Interop to usługa zewnętrzna oferowana przez naszych partnerów w celu zapewnienia interoperacyjności między istniejącymi rozwiązaniami do wideokonferencji i osobistymi urządzeniami wideo w siedzibie firmy a Microsoft Teams.

Rozwiązania oferowane przez naszych partnerów składają się z komponentów, które można wdrożyć zarówno w całości w chmurze, jak i częściowo/całkowicie w siedzibie firmy.

Poniższy diagram przedstawia wysokopoziomową architekturę rozwiązań naszych partnerów.

Wdrażanie rozwiązania Cloud Video Interop

Wdrażając rozwiązanie Cloud Video Interop, należy pamiętać, że jest to rozwiązanie partnerskie. Ogólne kroki, które należy podjąć w celu wdrożenia rozwiązania Cloud Video Interop, przedstawiono na poniższym diagramie.

Plan

W fazie planowania należy zidentyfikować urządzenia, których nie zastąpi się rodzimymi urządzeniami Teams, oraz znaleźć partnera Cloud Video Interop, który może obsługiwać te urządzenia.

Należy również pamiętać, że potrzebna będzie licencja dla każdego użytkownika, który będzie planował spotkania, do których ma dołączyć urządzenie obsługujące technologię Cloud Video Interop. Należy pamiętać, że dokładne wymagania licencyjne można uzyskać od partnera Cloud Video Interop. Przed rozpoczęciem wdrażania należy upewnić się, że wszystkie te informacje są jasne.

Skonfiguruj stronę

Partner, który został wybrany do wdrożenia CVI, dostarczy pełny dokument dotyczący wdrożenia, który zawiera wszystkie kroki niezbędne do pomyślnego wdrożenia w organizacji. Obejmuje on porty zapory i zakresy IP, zmiany konfiguracji urządzeń i inne ustawienia, które należy zmienić.

Dostarczanie

Podczas fazy dostarczania, będziesz przypisywać licencje do odpowiednich użytkowników zgodnie z przewodnikiem konfiguracji partnera. Konieczne będzie również przejście przez proces Azure Consent, aby zapewnić partnerowi dostęp do środowiska Teams. Więcej informacji na temat procesu zgody Azure można znaleźć w części Uprawnienia i zgoda w punkcie końcowym platformy tożsamości Microsoft.

Zaplanuj stronę

Po włączeniu u użytkownika funkcji CVI do każdego spotkania zaplanowanego za pomocą dodatku Teams Meeting Add-in dla programu Outlook lub klienta Teams zostaną automatycznie dodane odpowiednie informacje dodatkowe, aby do spotkania Teams mogły dołączyć urządzenia zgodne z funkcją Cloud Video Interop.

Dołącz do

W zależności od rozwiązania partnerskiego istnieje kilka sposobów dołączenia do spotkania z obsługą CVI. Dokładne scenariusze dołączania do spotkań zostaną przedstawione przez partnera CVI. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • IVR (Interactive Voice Response)

Możesz połączyć się z IVR partnera, używając tenantkey@domain. Gdy znajdziesz się w IVR partnera, zostaniesz poproszony o wprowadzenie VTC conferenceId, który następnie połączy Cię ze spotkaniem Teams.

 • Bezpośrednie wybieranie

Możesz bezpośrednio połączyć się ze spotkaniem Teams bez interakcji z IVR partnera, korzystając z funkcji bezpośredniego wybierania, używając pełnego ciągu tenantkey.VTC ConferenceId@domain.

 • Wybieranie jednoprzyciskowe

Jeśli masz zintegrowany pokój Teams, możesz korzystać z funkcji wybierania jednoprzyciskowego oferowanej przez partnera (bez konieczności wpisywania dowolnego ciągu wybierania).

Zarządzanie usługą Cloud Video Interop

Po wdrożeniu rozwiązania CVI można zarządzać urządzeniami za pomocą rozwiązań dostarczanych przez naszych partnerów. Każdy partner udostępnia interfejs administracyjny, który obejmuje zarówno zarządzanie licencjami, jak i urządzeniami.

Bezpośrednio z interfejsu administracyjnego partnera dostępne jest również raportowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości raportowania, należy skontaktować się z wybranym partnerem.

Rozwiązywanie problemów z usługą Cloud Video Interop

Usługa CVI jest dostarczana przez partnerów. Jeśli występują problemy, pierwszym krokiem jest podłączenie urządzenia z zainstalowaną aplikacją Teams Client i podłączenie go do tego samego segmentu co urządzenie CVI, które powoduje problemy.

Jeśli Teams działa prawidłowo w tym segmencie, a ponadto zastosowano się do wszystkich wytycznych dotyczących sieci i konfiguracji dostarczonych przez partnera, należy skontaktować się z partnerem w celu rozwiązania dalszych problemów.

PowerShell do współpracy z wideo w chmurze

Następujące polecenia cmdlet PowerShell są dostępne w celu (częściowego) zautomatyzowania wdrożenia CVI.

 • Get-CsTeamsVideoInteropServicepolicy: Firma Microsoft udostępnia wstępnie skonstruowane zasady dla każdego z naszych obsługiwanych partnerów, które pozwalają określić, który partner (partnerzy) ma (mają) korzystać z usługi CVI.
 • Ten cmdlet pozwala zidentyfikować wstępnie skonstruowane zasady, które można wykorzystać w organizacji. Możesz przypisać te zasady do jednego lub więcej użytkowników za pomocą polecenia cmdlet Grant-CsTeamsVideoInteropServicePolicy.
 • Grant-CsTeamsVideoInteropServicePolicy: Ten cmdlet umożliwia przypisanie wstępnie skonstruowanej polityki do wykorzystania w organizacji lub przypisanie polityki do konkretnych użytkowników.
 • New-CsVideoInteropServiceProvider: Użyj tego cmdleta, aby określić informacje o obsługiwanym partnerze CVI, którego organizacja chciałaby używać.
 • Set-CsVideoInteropServiceProvider: Użyj tego cmdleta, aby zaktualizować informacje o obsługiwanym partnerze CVI, którego używa Twoja organizacja.
 • Get-CsVideoInteropServiceProvider: Użyj tego cmdleta, aby uzyskać wszystkie providery, które zostały skonfigurowane do użycia w organizacji.
 • Remove-CsVideoInteropServiceProvider: Użyj tego cmdleta, aby usunąć wszystkie informacje o dostawcy, którego twoja organizacja już nie używa.